تاریخ نصب و جمع آوری غرفه ها

 

تاریخ نصب غرفه های سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

 

1400/07/10 الی 1400/07/19

 

 

تاریخ جمع آوری غرفه های سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ

ایران 

 

 

1400/07/24 الی 1400/07/30 

 

 

تمامی افرادی که علاقه مند هستند در سال های بعد در نمایشگاه

 

بین المللی سنگ ایران شرکت و از غرفه موجود استفاده کنند

 

نیازی به جمع آوری غرفه های خود ندارند.