تعرفه شرکت در نمایشگاه

 

ردیف

 

مشخصات غرفه نمایشگاه سیزدهم

خدمات نمایشگاه سیزدهم

قیمت هر مترنمایشگاه سیزدهم

1

 

غرفه داخلی یک طرف باز همراه با تجهیزات 

 

 

فضای نمایشگاهی، پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ، اینترنت، برق مجاز،کتیبه سردرب غرفه ،درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

1.500.000 ریال

2

غرفه داخلی دو طرف باز همراه با تجهیزات

 

 

فضای نمایشگاهی، پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ،اینترنت، برق مجاز، کتیبه سردرب غرفه ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

1.700.000 ریال

3

غرفه داخلی سه یا

چهارطرف باز بدون تجهیزات

 

فضای نمایشگاهی ، اینترنت، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

 1.800.000 ریال

4

 

فضای داخلی دو طرف باز بدون تجهیزات

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

1.600.000 ریال

5

 

فضای داخلی یک طرف باز بدون تجهیزات

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 1.300.000 ریال

6

 

 

فضای باز سنگ خام (کوپ) 200 تا 250متر10%  تخفیف

 

250 تا 300 متر 15% تخفیف

 

300 متر به بالا 20% تخفیف

 

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت، درج اطلاعات درکتاب نمایشگاه، تخلیه و بارگیری سنگ خام در محل نمایشگاه، حداقل 2 عدد سنگ کوپ و حداکثر 4 عدد برای هر  50متر مربع) سایز:ارتفاع50-180 عرض 90-200 طول 200-340 و فاقد هر گونه نوشته و تنها لوگوی شرکت( فاقد فضای سر پوشیده می باشد) در صورت نیاز به چادر هزینه آن جداگانه محاسبه میشود.

 

800.000 ریال

 

7

 

فضای باز غرفه ماشین آلات 

 

 

فضای نمایشگاهی، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ، اینترنت ، برق مجاز، و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

900.000 ریال

 

8

فضای سرپوشیده اضافی (چادر) در فضای باز

 

 

متراژ چادرها شامل

: 4×3 عرض، 5×5 عرض، طول مضربی از 5×10 عرض،طول مضربی از 5×15 عرض، طول مضربی از 5×20 عرض

 

900،000 ریال

9

 

غرفه فضای باز برای شرکت کنندگان خارجی 

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه ، برق مجاز

 55  یورو

10

غرفه داخلی برای شرکت کنندگان خارجی 

 

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه ، برق مجاز ،پانل های اطراف، یک عدد میز و دو عدد صندلی، کتیبه سر درب

 

 125 یورو

 

سالن.............. شماره غرفه.................. متراژ...........................مترمربع، 100 % کل هزینه مبلغ ........................... + 9% مالیات بر ارزش

افزوده................................ ریال طی سند واریزی به حساب  1425082406 و شماره شبا 40180000000001425082406 و شماره

کارت5859837001139027 بانک تجارت به نام شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ محلات- نیم ور می باشد.

 

 شرایط پرداخت

غرفه داران باید 40 % از هزینه خرید غرفه را  48 ساعت بعد از دریافت فاکتور پرداخت کنند.

 

اینجانب ...................................... مدیر عامل/ نماینده تام الاختیار  شرکت ........................................                              

با اطلاع کامل ،پذیرش و رویت کلیه بند های ذکر شده در قرارداد فی ما بین و تعهد اجرای قوانین و مقررات و همچنین شرایط عمومی نمایشگاه فوق،(با تائید تمام

موارد ذکر شده در مفاد این قرارداد و با تائید تمامی 17 صفحه قرارداد نمایشگاه) نسبت به ثبت نام اقدام می نمایم.

 

نام و سمت متقاضی                                      تاریخ                                                  مهر و امضاء