تعرفه شرکت در نمایشگاه

 

ردیف

 

مشخصات غرفه نمایشگاه سیزدهم

خدمات نمایشگاه سیزدهم

قیمت هر مترنمایشگاه سیزدهم

1

 

غرفه داخلی یک طرف باز همراه با تجهیزات 

 

 

فضای نمایشگاهی، پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ، اینترنت، برق مجاز،کتیبه سردرب غرفه ،درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

2.500.000 ریال

2

غرفه داخلی دو طرف باز همراه با تجهیزات

 

 

فضای نمایشگاهی، پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ،اینترنت، برق مجاز، کتیبه سردرب غرفه ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

2.750.000 ریال

3

غرفه داخلی سه یا

چهارطرف باز بدون تجهیزات

 

فضای نمایشگاهی ، اینترنت، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

 2.700.000 ریال

4

 

فضای داخلی دو طرف باز بدون تجهیزات

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

2.450.000 ریال

5

 

فضای داخلی یک طرف باز بدون تجهیزات

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 2.100.000 ریال

6

فضای باز سنگ خام (کوپ)

 

 

50 تا 100متر مربع

 

150 تا 300 متر مربع

 

300 تا 500  مترمربع

 

500 متر مربع به بالا

 

 

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت، درج اطلاعات درکتاب نمایشگاه، تخلیه و بارگیری سنگ خام در محل نمایشگاه، حداقل 2 عدد سنگ کوپ و حداکثر 4 عدد برای هر  50متر مربع) سایز:ارتفاع50-180 عرض 90-200 طول 200-340 و فاقد هر گونه نوشته و تنها لوگوی شرکت( فاقد فضای سر پوشیده می باشد) در صورت نیاز به چادر هزینه آن جداگانه محاسبه میشود.

 

 

 

 

 

1/800/000 ریال

 

1/600/000 ریال

 

1/500/000 ریال

 

1/300/000 ریال

 

7

فضای باز غرفه ماشین آلات

 

50 تا 100 متر مربع 

 

150 تا 300 متر مربع

 

300 تا 500 متر مربع 

 

500 متر مربع به بالا 

 

 

 

 

فضای نمایشگاهی، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ، اینترنت ، برق مجاز، و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/800/000 ریال

 

1/600/000 ریال

 

1/500/000 ریال

 

1/300/000 ریال

 

 

8

فضای سرپوشیده اضافی (چادر) در فضای باز

 

 

چادر 12 متری(3*4)

 

چادر 25 متری(5*5)

 

چادر عرض 10 (هر متر مربع )

 

چادر عرض 15( هر متر مربع )

 

چادر عرض 20( هر متر مربع)

 

 

 

 

متراژ چادرها شامل

: 4×3 عرض، 5×5 عرض، طول مضربی از 5×10 عرض،طول مضربی از 5×15 عرض، طول مضربی از 5×20 عرض

 

 

 

 

 

 

 

 

21/000/000 ریال

 

42/000/000 ریال

 

800/000 ریال

 

1/100/000 ریال

 

1/250/000 ریال

 

9

 

غرفه فضای باز برای شرکت کنندگان خارجی 

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه ، برق مجاز

 55  یورو

10

غرفه داخلی برای شرکت کنندگان خارجی 

 

 

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه ، برق مجاز ،پانل های اطراف، یک عدد میز و دو عدد صندلی، کتیبه سر درب

 

 125 یورو

 

سالن.............. شماره غرفه.................. متراژ...........................مترمربع، 100 % کل هزینه مبلغ ........................... + 9% مالیات بر ارزش

افزوده................................ ریال طی سند واریزی به حساب  1425082406 و شماره شبا 40180000000001425082406 و شماره

کارت5859837001139027 بانک تجارت به نام شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ محلات- نیم ور می باشد.

 

 شرایط پرداخت

غرفه داران باید 40 % از هزینه خرید غرفه را  48 ساعت بعد از دریافت فاکتور پرداخت کنند.

 

اینجانب ...................................... مدیر عامل/ نماینده تام الاختیار  شرکت ........................................                              

با اطلاع کامل ،پذیرش و رویت کلیه بند های ذکر شده در قرارداد فی ما بین و تعهد اجرای قوانین و مقررات و همچنین شرایط عمومی نمایشگاه فوق،(با تائید تمام

موارد ذکر شده در مفاد این قرارداد و با تائید تمامی 17 صفحه قرارداد نمایشگاه) نسبت به ثبت نام اقدام می نمایم.

 

نام و سمت متقاضی                                      تاریخ                                                  مهر و امضاء